ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

Ռազմական ակադեմիայի բակալավրիատի և լրա­ցու­ցիչ կրթության մեկամյա սպայական դաս­ընթաց­ների դիմորդների անձնական գործերի ձևակերպումը քաղաքացիական անձանց համար կա­տար­վում է ՀՀ ՊՆ զորակոչային և զո­րա­հա­վա­քային համալրման ծառայության ստորաբաժանումներում (ՀՀ ՊՆ Զ և ԶՀԾՍ), իսկ զինծառայողների համար՝ զորամասերում:

Դիմորդները կենտրոնացված միասնական քննությանը մասնակցելու և ընտրած մասնագիտությունը նշելու համար www.dimord.am կայքում լրացնում են ընդունելության դիմում-հայտը:

Դիմորդը դիմում-հայտի հետ ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը.

 • դիմում ՀՀ ՊՆ Զ և ԶՀԾՍ պետի (զորամասի հրամանատարի) անունով,
 • անձնական թերթիկ (անկետա),
 • մասնագիտական ընտրության քարտ,
 • ինքնակենսագրություն,
 • բնութագիր,
 • բժշկական քարտ՝ ֆլյուրոգրաֆիկ, ուլտրաձայնային և այլ բժշկական հետազոտությունների վերաբերյալ նշումներով, հոգեբուժական և նարկոլոգիական դիսպանսերից տեղեկանքներ,
 • ՀՀ ՊՆ Զ և ԶՀԾՍ պետի (զորամասի հրամանատարի) կողմից հաստատված՝ անձնագրի և ծննդյան վկայականի պատճենը՝ երկու օրինակից (զինծառայողները՝ նաև զինվորական գրքույկ),
 • բնակության վայրի ոստիկանության բաժնում  հաշվառված չլինելու մասին տեղեկանք,
 • որդուն (դստերը) ուսման ուղարկելու վերաբերյալ ծնողների համաձայնագիր՝ հաստատված նոտարի կողմից (մինչև 18 տարեկան քաղաքացիների համար),
 • ատեստատ` միջնակարգ կրթության կամ միջին մասնագիտական և մասնագիտական տեխնիկական կրթության մասին փաստաթուղթ (պատճենը) (մեկամյա սպայական դասընթացների դիմորդները՝ դիպլոմ),
 • տեղեկանք ընտանիքի կազմի մասին,
 • գունավոր 4 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի),
 • սոցիալական քարտի պատճենը (տեղեկանք՝ հանրային ծառայությունների համարանիշ ներկայացնելու մասին),
 • գունավոր 4 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի),
 • միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմներ,
 • ՀՀ օրենքով սահմանված արտո­նու­թյուն­ներից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթեր:

Ընդունելության (ընտրության) համար դիմորդների հետ անցկացվում է ընդհանուր գիտելիքների և զարգացվածության աստիճանի թեստավորում՝ համակցված թեստային առաջադրանքների կատարմամբ, կամ հանձնում են  «Մաթեմատիկա» և «Ֆիզիկա» առարկաներից քննու­թյուններ` ՀՀ ԿԳՄՍ նախա­րա­րութ­յան կողմից հաս­տատ­ված ծրագրերին և գնահատման չա­փո­րո­շիչ­ներին հա­մա­պա­տասխան, միասնական չա­փո­րո­շիչ­ների հիման վրա՝ միասնական քննութ­յունների «Բ» տարբերակով, իսկ «Հայոց լեզու» առարկայի քննությունը՝ ավար­տա­կան քննությունների «Ա» տարբերակով:

Միասնական քննությունները հանձնած դիմորդները (քննություններից դրական միավորներ ստանալու դեպքում) ակադեմիայում ՀՀ ՊՆ ռազմաբժշկական հանձնաժողովի կողմից ենթարկվում են բժշկական զննության: Դիմորդի առողջական վիճակի մասին ՀՀ ՊՆ ռազմաբժշկական հանձնաժողովի դրական եզ­րա­­կացության դեպքում միայն դիմորդին թույ­լատրվում է մասնակցել «Ֆիզիկական պատրաս­տութ­յուն» առար­կա­յի քննությանը և մասնագիտական կողմ­նո­րոշման համար՝ ընդհանուր զարգացվածության մակար­դակի և հոգեբանական պիտանելության թեստավորմանը:

«Ֆիզիկական պատրաստություն» առարկայից դիմորդները քննությունը հանձնում են ակադեմիայում՝ արական սեռի դիմորդները` «ձգումներ պտտաձողի վրա» (իգա­կան սեռի դիմորդները՝ «համալիր ուժային վար­ժու­թյուն»), «վազք 100մ» և «վազք 1000մ» վար­ժա­ձևերից: Մրցութային քննություններից ստա­ցած դրական միավորների (քննութ­յուն­նե­րից միայն դրական միավորներ ստանալու դեպքում) գումարով և մաս­նա­գի­տական կողմնորոշման թեստավորման դրական եզրա­կա­ցությամբ դի­մորդը մասնակցում է հայտագրված համապատասխան մաս­նա­գի­տութ­յունների մրցույթ­ներին և ընդունող հանձնաժողովի նիստին:

Մրցույթով անցած դիմորդները նորակոչիկների պատրաստության փուլն ավարտելուց և զինվորական երդում ընդունելուց հետո համարվում են կուրսանտ՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամանով:

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կուրսանտներն ապահովվում են անվճար սննդով, համազգեստով և հանդերձանքով, քնելատեղով, օգտվում են «ՀՀ զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված զինծառայողներին և նրանց ընտա­նիքի անդամ­ներին տրվող արտոնություններից՝ անվճար բժշկական օգնություն, անվճար տրանսպոր­տային ապահովում: Կուրսանտները ուսումնառության, ինչպես նաև հետուսումնական սպայական ծառայության ընթացքում օգտվում են մինչև 40 000 000 ՀՀ դրամ ար­ժո­ղությամբ անշարժ գույքի և մինչև 150 ձ/ուժ հզո­րու­թ­յամբ շարժիչով մեկ ավտոմեքենայի գույքահարկ չվճարելու արտոնություններից:

Ուսումնառության ընթացքում կուրսանտները ստանում են 15000-ից մինչև 175000 դրամ կրթաթոշակ՝ ըստ ուսումնառության կուրսերի և առաջադիմության համար սահմանված գործակիցների արտադրյալի համագումարի:

Ուսումնառությունը գերազանցությամբ ավար­տած շրջանավարտներին հնարավորություն է ընձեռվում սահմանված ցանկից ինքնուրույն ընտրել հետագա ծառայության վայրը:

ՀՀ սահմանամերձ մարզերից սովորող կուրսանտներին հնարավորություն է տրվում ավարտելուց հետո հետագա ծառայությունը շարունակել իրենց բնակավայրին մոտ զորամասերում։

Ուսման ավարտական փաստաթղթերի հետ շրջանավարտներին հանձնվում է ծառայողական բնակարան Երևան քաղաքում՝ 75-ից մինչև 80 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով, որը, ուսման ժամանակահատվածը ներառյալ 20 տարի ծառայելուց հետո, զինծառայողին հատկացվում է որպես անհատույց սեփականություն:

Ուսման ավարտական փաստաթղթերի հետ շրջանավարտները անվճար ստա­նում են նաև B, C կարգի վարորդական վկայական:

Ակադեմիայի շրջանավարտներն ապահովվում են ՀՀ զինված ուժերում կայուն և երկարաժամկետ աշ­խա­տանքով և ֆինանսական կայունությամբ, օգտվում են սոցիալական փաթեթում ներառված ծառայություններից, «ՀՀ զինվորական ծառայության և զինծառայողի կար­գավիճակի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝  զին­ծա­ռայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին տրվող արտոնություններից. ծառայողական բնակարանային ապա­հովում, անվճար բժշկական օգնություն (այդ թվում՝ նրանց ընտանիքի անդամները), առողջարանային հանգիստ, անվճար տրանսպորտային ապահովում, մինչև 40 000 000 ՀՀ դրամ արժողությամբ անշարժ գույքի և մինչև 150 ձ/ուժ հզորությամբ շարժիչով մեկ ավտոմեքենայի գույքահարկ չվճարելու արտոնություններ, երկարամյա ծառայողական կենսաթոշակ: