Հայտարարություն

30 Հունիսի, 2020
ՀՀ պաշտպանության նախարարության ներքին աուդիտի վարչությունում (այսուհետ` ՊՆ ՆԱՎ) թվով 2 փորձագետներ ներգրավելու մասին

Աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը՝

ՀՀ ՊՆ համակարգում հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգի ներդրման նպատակով, փորձագետների ներգրավմամբ, ակնկալվում է նախագծել «Հաշվառման նոր համակարգի ներդրման ճանապարհային քարտեզ», որը.

 1. կվերլուծի ներդրման միջազգային փորձը,
 2. կառաջարկվի անցման մեթոդները,
 3. կնկարագրվի անհրաժեշտ գործիքակազմը,
 4. կնախանշվի արդյունավետ ուղիները,
 5. կներկայացվի իրականացվող գործողությունների ժամանակագրական հաջորդականությունը:

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետը՝ 2 ամիս:

 1. Առաջին փորձագետի աշխատավարձը կազմում է` 450000 (չորս հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ (անվանական):
 2. Երկրորդ փորձագետի աշխատավարձը կազմում է` 450000 (չորս հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ (անվանական):

Փորձագետի պարտականությունները՝

Առաջին փորձագետ

ա. Հաշվի առնելով ՀՀ պաշտպանության նախարարությունում ներկայումս գործող հաշվապահական հաշվառման համակարգում առկա խնդիրները և նախարարության առանձնահատկություններն ու պահանջները՝ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգի ճանապարահային քարտեզի մշակման մեթոդական օժանդակություն՝ հիմնվելով հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման համակարգի ներդրման լավագույն փորձի հիման վրա, մշակման գործում՝ հաշվի առնելով ճանապարհային քարտեզի պրակտիկ ներդրման հետ առաջացող խնդիրները:

բ. ՀՀ պաշտպանության նախարարության ներքին աուդիտի ստորաբաժանման հետ համագործակցությունը:

գ. Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները, պահպանել ՀՀ պաշտպանության նախարարության ներքին կարգապահական կանոնները։ 

Երկրորդ փորձագետ

ա. Հաշվի առնելով ՀՀ պաշտպանության նախարարությունում ներկայումս գործող հաշվապահական հաշվառման համակարգում առկա խնդիրները և նախարարության առանձնահատկություններն ու պահանջները՝ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգի ներդրման ճանապարհային քարտեզի մշակման մեթոդական օժանդակություն՝ հիմնվելով հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների հիման վրա: Մշակման գործում՝ հաշվի առնելով ճանապարհային քարտեզի ներդրման հետ առաջացող խնդիրները, ինչպես նաև արդյունավետության գնահատումը, թերությունների հայտնաբերումը և շտկումը, կիրառելիության ապահովումը:

բ. ՀՀ պաշտպանության նախարարության ներքին աուդիտի ստորաբաժանման հետ համագործակցությունը:

գ. Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները, պահպանել ՀՀ պաշտպանության նախարարության ներքին կարգապահական կանոնները։ 

Փորձագետներին ներկայացվող պահանջները՝

Առաջին փորձագետ

 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն,
 • Տնտեսագիտության կամ գործարարության և վարչարարության մասնագիտություններով բարձրագույն կրթություն,
 • ՀՀ ֆինանսների նախարարության կամ մասնագիտական կառույցի կողմից տրված հաշվապահի կամ աուդիտորի որակավորում,
 • հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների իմացություն,
 • հաշվեգրման հիմունքով հանրային հատվածի հաշվապահական ստանդարների հիման վրա մշակվող հաշվապահական նոր համակարգի անցման ռազմավարության/գործողությունների պլանի մշակման փորձառություն հանրային հատվածի կազմակերպության մակարդակով և/կամ պետության մակարդակով,
 • հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի և հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերի մշակման փորձառություն,
 • հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի և հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերի վերաբերյալ դասընթացների կազմակերպման և իրականացման փորձառություն,
 • հայերենի (պարտադիր), ռուսերենի և անգլերենի ազատ իմացություն,
 • տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծության և կառավարման ունակություն.
 • հաշվետվությունների մշակման ունակություն,
 • թիմային աշխատանքի ունակություն:

Երկրորդ փորձագետ

 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն,
 • Տնտեսագիտության կամ գործարարության և վարչարարության մասնագիտություններով բարձրագույն կրթություն,
 • միջազգայնորեն ճանաչված որակավորում (ACCA, CPA և այլն),
 • հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի և հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերի իմացություն,
 • ՀՀ–ում գործող ներքին աուդիտի ստանդարտների խորը իմացություն և դրանից բխող մեթոդաբանության մշակման փորձառություն,
 • հանրային հատվածի կազմակերպություններում ներքին աուդիտի առաջադրանքների իրականացման փորձառություն,
 • հայերենի (պարտադիր), ռուսերենի և անգլերենի ազատ իմացություն,
 • տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծության և կառավարման ունակություն,
 • հաշվետվությունների մշակման ունակություն,
 • թիմային աշխատանքի ունակություն,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • դիմում Նախարարության գլխավոր քարտուղարի անունով (դիմումի ձևը կցվում է),
 • կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթուղթ (փաստաթղթեր),
 • աշխատանքային գրքույկ (գրքույկի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է   ներկայացնել տեղեկանք/ներ կամ այլ փաստաթուղթ/եր համապատասխան մարմնից/ներից),
 • արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական, կամ համապատասխան տեղեկանք.
 • մեկ լուսանկար` 3 x 4 սմ չափսի,
 • անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,
 • սոցիալական քարտ կամ հանրային ծառայության համարանիշ ունենալու մասին տեղեկանք,
 • ինքնակենսագրական,
 • հայտարարություն ՀՀ կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 2-ի N 878-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 13-րդ կետով նախատեսված սահմանափակումների բացակայության մասին:

Պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի կողմից ընտրություն կատարելու եղանակներն են՝

 • դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն,
 • ինքնակենսագրականների ուսումնասիրություն:

Քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են առձեռն (ընդունվում են միայն աշխատանքային օրերին` ժամը 9.30-ից մինչև  12.30-ը) կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 03.07.2020թ.

Աշխատանքի վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Բագրևանդի 5:

ՀՀ քաղաքացիները տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար կարող են դիմել պաշտպանության նախարարություն՝ ք. Երևան,  Բագրևանդի 5, հեռ.՝ 010294317 (ներքին՝ 18-22): Էլեկտրոնային փոսստի հասցե՝ audit@mil.am:

 • Տարածել