AF Military Medical Department

HEAD OF THE ARMED FORCES MILITARY MEDICAL DEPARTMENT

Gayane Hovhannisyan

colonel

Appointed Head of the Armed Forces Military Medical Department in 2017.

Read More

Վարչության գործունեության մասին

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի վարչությունը կազմավորվել է 1992թ.-ին:  «Բժշկական ծառայողի» օրը նշվում է նոյեմբերի 17-ին:

ՀՀ ԶՈՒ ռազմաբժշկական վարչությունը զինված ուժերի կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը խաղաղ և պատերազմական ժամանակ կազմակերպում է ՀՀ զինված ուժերում անձնակազմի, զինծառայողների, քաղաքացիական հատուկ ծառայողների, նրանց հավասարեցված անձանց, զինծառայողների ընտանիքների անդամների, վարժահավաքներում ընդգրկված զինապարտների ու քաղաքացիների առողջության առաջնային պահպանման, բուժկանխարգելիչ և բուժտարհանիչ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային միջոցառումները, անձնակազմի բժշկական oգնության, բուժգույքով ու դեղորայքով ապահովման և դրանց նպատակային օգտագործման վերահսկողության աշխատանքը, մասնակցում է ռազմաբժշկական կադրերով զինված ուժերի համալրմանը:

Վարչության լիազորությունները սահմանվում են ՀՀ սահմանադրությամբ, «Բնակչության բժշկական ապահովման մասին», «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին», «Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, ՀՀ պաշտպանության նախարարի և ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հրամաններով, կարգադրություններով ու զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչություն կանոնադրությամբ:

Ռազմաբժշկական վարչությունն իր գործունեության նպատակներից և խնդիրներից բխող գործառույթները իրականացնում է անմիջական ենթակայության տակ գտնվող ռազմաբժշկական հաստատությունների ու զորամասերի, ինչպես նաև ուղղակի ենթակայության բժշկական ծառայությունների միջոցով:

Ռազմաբժշկական վարչության հիմնական խնդիրներն են`

  1. ՀՀ զինված ուժերի անձնակազմի առողջության պահպանումը, ամրապնդումը, հիվանդ և վիրավոր զինծառայողների ամբուլատոր, ստացիոնար և վերականգնողական բուժօգնության կազմակերպումը, ռազմաբժշկական փորձաքննության լիարժեքորեն կազմակերպման ապահովումը,
  2. ՀՀ զինված ուժերում անցկացվող միջոցառումների բժշկական ապահովման լիարժեք կազմակերպումը,
  3. Բժշկական սարքավորումների, գույքի, տեխնիկայի, դեղա-միջոցների, վիրակապական և ախտահանիչ նյութերի ձեռքբերման կազմակերպումը, դրանց նպատակային բաշխումը և արդյունավետ կիրառման վերահսկողությունը,
  4. ՀՀ զինված ուժերի անձնակազմի համաճարակաբանական անվտանգության պահպանումն ու ապահովումը, համալիր բուժական- կանխարգելիչ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպումը և դրանց լիարժեք կատարման վերահսկողությունը,
  5. Ռազմաբժշկական բնագավառում գիտական, ուuումնամեթոդական ու գիտամանկավարժական հետազոտությունների իրականացումը և համապատասխան մասնագիտական գրականության մշակումը:

Ռազմաբժշկական վարչության ձեռքբերումները

Ռազմաբժշկական ծառայությունը բանակաշինության առաջին իսկ տարիներից կայացել է որպես բարձր պատրաստվածությամբ օժտված, օպերատիվ գործող կառույց, որը նպաստել է  զինված ուժերում հիվանդացության նվազմանը, զինծառայողների առողջության պահպանմանը, հիվանդների արագ բուժմանն ու վերականգնմանը, համաճարակային իրավիճակի կայունացմանը և վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելմանը:

Վերջին տասը տարիների ընթացքում զինված ուժերում ներդրված կանխարգելիչ պատվաստումների լայնածավալ գործընթացի շնորհիվ այնպիսի վարակիչ հիվանդություններ, ինչպիսիք են դիֆթերիան, փայտացումը, կարմրուկը, կարմրախտը, էպիդեմիկ պարօտիտը, վիրուսային հեպատիտ«A»-ն, պնևմոկոկային թոքաբորբը, մենինգոկոկային մենինգիտը և տուլարեմիան այլևս չեն արձանագրվում:

2005թ.-ից սկսվել է զինված ուժերի անձնակազմի պլանային կանոնավոր ֆլուորոգրաֆիկ հետազոտությունները, ձեռք բերված թվային շարժական ֆլուորոգրաֆիկ սարքերի միջոցով, ինչի շնորհիվ հնարավոր դարձավ կազմակերպել տուբերկուլյոզի վաղ հայտնաբերումը: Արդյունքում 2007թ.-ից ԶՈՒ-ում նկատվեց տուբերկուլյոզով հիվանդացության զգալի նվազում և խմբակային դեպքերի գրեթե բացառում:

Ռազմաբժշկական ծառայությունը համալրված է բարձրակարգ մասնագետներով, որոնց գիտելիքները և մասնագիտական պատրաստվածությունը կատարելագործելու նպատակով պարբերաբար կազմակերպվում են վերապատրաստումներ ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ ՌԴ-ի, ԱՄՆ-ի, Չինաստանի Հանրապետության և Եվրոպայի բարձրակարգ ռազմաուսումնական հաստատություններում:

Բժշկական կադրերի երկարատև ԲՈՒՀ-ական և հետդիպլոմային մասնագիտական ուսուցում է կազմակերպվում ՌԴ-ի, ԱՄՆ-ի, Չինաստանի, Հունաստանի և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունների ռազմաբժշկական ուսումնական հաստատություններում:       

ՀՀ ԶՈՒ ռազմաբժշկական ծառայությունը ձեռք է բերել միջազգային վարկանիշ, հատկապես ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր պետությունների պաշտպանական գերատեսչություններում: Վերջին շրջանում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ ավելի է ընդլայնվել  միջազգային  ռազմական համագործակցության շրջանակներում իրականացվող ռազմաբժշկական համագործակցությունը թե՛ երկկողմ համագործակցության շրջանակներում,  թե՛ «Համագործակցություն հանուն խաղաղության» ծրագրի շրջանակներում:

2016թ.-ին ԱՄՆ ԶՈՒ աջակցությամբ ստեղծվել է ռազմաբժշկական վարչության ռազմաբժշկական ուսումնական կենտրոնը, որի նպատակն է զինված ուժերում բուժակների և սանհրահանգիչների մինչհոսպիտալային բուժօգնության վերաբերյալ լրացուցիչ կրթության ու վերապատրաստման ապահովումը:

2015թ.-ից ավելի է խորացվել փոխհամագործակցությունը ԱՄՆ-ի զինված ուժերի և ՆԱՏՕ-ի հետ: Փոխհամագործակցության շրջանակներում ՄԱԿ-ի խաղարար առաքելություններին մասնակցելու նպատակով ԱՄՆ արտադրության «EMEDS» համակարգի բազայի վրա ձևավորվել է «2-րդ մակարդակի ռազմաբժշկական դաշտային հոսպիտալ», որը 2016թ.-ին ինքնագնահատվել է ՆԱՏՕ ՕԿՀ չափորոշիչներով, իսկ 2017թ.-ին անցել է ՆԱՏՕ ՕԿՀ 1-ին մակարդակի գնահատում: «2-րդ մակարդակի ռազմաբժշկական դաշտային հոսպիտալը» 2016թ. մասնակցել և գերազանց արդյունքներ է ցուցաբերել ԳԴՀ-ում կայացած «Միաձուլված սուր 2016», իսկ 2017թ.-ին Վրաստանի Հանրապետությունում կայացած «Վեհանձն գործընկեր 17» միջազգային բազմազգ զորավարժություններին: 2018թ.-ին պլանավորվում է կազմակերպել  «2-րդ մակարդակի ռազմաբժշկական դաշտային հոսպիտալի» բժշկական կարողությունների գնահատում և մասնակցությունը ԳԴՀ-ում կայանալիք «Կոսովոյի ուժեր 24» բազմազգ զորավարժությանը, այնուհետև այն պատրաստ կլինի մասնակցելու խաղաղապահ առաքելություններին:

Ռազմաբժշկական ծառայության հետագա գործունեությունը կանոնակարգելու նպատակով, կատարելագործվել է նորմատիվ-իրավական դաշտը, մշակվել և գործողության է դրվել «Խաղաղ պայմաններում ՀՀ զինված ուժերի բժշկական ապահովման» և «ՀՀ զինված ուժերում դիսպանսերացման կարգը» ձեռնարկները:

Կարևորելով առաջին բոժօգնության ցուցաբերումը բժշկական ապահովման ընդհանուր համակարգում մշակվել է «ՀՀ զինված ուժերումի բուժակների վերապատրաստման և սանհրահանգիչների պատրաստման մասնագիտական ուսուցման ձեռնարկը», որը պատրաստ է հրատարակման:

Ռազմաբժշկական ծառայության ստեղծման օրվանից լուրջ աշխատանքներ են կատարվել ռազմաբժշկական հաստատությունների ու հոսպիտալների, իչպես նաև զորամասերի բուժկետերի շենքային պայմանների բարելավման և բժշկական գույքով վերազինման ուղղությամբ: Մասնավորապես հիմնանորոգվել են Զանգեզուրի կայազորային հոսպիտալի «Ա» և «Բ» մասնաշենքերը, Երևանի կայազորային հոսպիտալի վիրահատարանը, Կենտրոնական զինվորական կլինիկական հոսպիտալի վարչական մասնաշենքը, դեղատունը, թռիչքային փորձաքննության, դիմածնոտային, թերապևտիկ, ատամնաբուժական և գինեկոլոգիական բաժանմունքները, Լոռու կայազորային հոսպիտալում կառուցվել է նոր ինֆեկցիոն բաժանմունք, հիմնովին վերանորոգվել ու արդիականացվել է դեղորայքի և բժշկական նյութական միջոցների կենտրոնական բազան:

Մոտ ապագայում պլանավորված է ամբողջովին նոր և ժամանակակից կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի կառուցում:

Վերջին տարիների ընթացքում կենտրոնական զինվորական կլինիկական հոսպիտալը համալրվել է նորագույն ԿՏ սարքավորումով, Mercedes-Benz  ավտոմեքենայի հենքի վրա արդի սարքավորումներով կահավորված ռեանիմոբիլով, GEN11 էլեկտրովիրաբուժական գեներատորով, որը հնարավորություն է տալիս հատել և կոագուլացնել մինչև 7մմ տրամագծով անոթներ:

 Ամբողջովին կահավորվել է արյան պաշարման և փոխներարկման բաժանմունքը, Երևանի կայազորային հոսպիտալը համալրվել է ժամանակակից թվային ռենտգեն սարքավորումով: Ձեռք է բերվել «ԿԱՄԱԶ» մակնիշի ամենագնացի հենքի վրա կահավորված 2 շարժական թվային ֆլուորոոգրաֆիկ ավտոմեքենաներ:

Սերտ փոխհամագործակցություն է կազմակերպվել նաև բարեգործական կազմակերպությունների հետ:

Մասնավորապես §Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության¦ (AGBU) միջոցներով ձեռք են բերվել  ժամանակակից շարժական ռենտգեն սարքավորումներ, թոքերի արհեստական օդափոխման սարք և դեֆիբրիլյատոր:

«ԱՐԱՐ» և «Վերադարձ Հայաստան» հիմնադրամների միջոցներով ՈՒԱԶ մակնիշի ամենագնացների հենքի  վրա արդի սարքավորումներով կահավորվել է հինգ ռեանիմոբիլներ:

«Հայ վիրավոր հերոսներ» հիմնադրամի միջոցներով ձեռք են բերվել ԱՄՆ արտադրության բուժակների և սանհրահանգիչներ համալրված պայուսակներ, որոնց կիրառման վերաբերյալ ՀՀ ԶՈՒ ռազմաբժշկական վարչության ռազմաբժշկական ուսումնական կենտրոնի մասնագետների կողմից իրականացված համապատասխան ուսումնամեթոդական պարապմունքներից հետո դրանք հատկացվել են զորամասերի բժշկական ծառայություններին:

«IDEA» հիմնադրամի միջոցներով մեկ վիրավոր զինծառայողների վերականգնողական բուժում կազմակերպվել է Ռուսաստանի Դաշնության  Մոսկվա քաղաքի §Երեք քույրեր¦ վերականգնողական կլինիկայում:

ՀՀ ԶՈՒ ռազմաբժշկական վարչության իրավասության շրջանակներում ծավալվող գործունեությունը շարունակական է և համահունչ զինված ուժերին առաջադրվող խնդիրներին, որին նպատակամղվում են վարչության սպաների և ԶՈՒ բժշկական անձնակազմի ջանքերը: